Wat zal de invloed van AI zijn op kwalitatief onderzoek?

Onderstaande tekst is volledig geschreven door ChatGTP. Waarom geen onderzoeksvraag stellen aan een AI-tool? Ik denk dat het antwoord van chatGTP in deze release zeer uitvoerig maar ook een beetje oppervlakkig is. Maar zeker ook indrukwekkend. Via zogenaamde 'prompts' kan je AI als moderator inzetten maar op het ogenblik lijkt AI nog niet in staat de context van een onderzoek voldoende in kaart te brengen om doelgericht vragen te kunnen stellen die zowel de achtergrond van het onderzoek en de individuele situatie van de respondent recht doen. Juist inzicht in de unieke situatie van de respondent maakt de verdieping door middel van kwalitatief onderzoek mogelijk. Het is wel mogelijk door te vragen via AI en eerste voorbeelden van bijvoorbeeld Tellet zijn veelbelovend. 
- Sjoerd Heskes

I. Inleiding

Kunstmatige intelligentie (AI) verandert onze manier van leven en werken en heeft gevolgen voor diverse terreinen, van gezondheidszorg tot financiën. Het onderzoeksveld is geen uitzondering, en AI wordt steeds vaker gebruikt om de efficiëntie en nauwkeurigheid van gegevensverzameling en -analyse te verbeteren. Kwalitatief onderzoek is een type onderzoek dat zich richt op het begrijpen van menselijke ervaringen en percepties door middel van kwalitatieve gegevens. Dit kan door middel van interviews, focusgroepen en observatie. Het biedt waardevolle inzichten in complexe sociale en culturele verschijnselen, en wordt veel gebruikt op verschillende gebieden zoals sociologie, psychologie en marketing.

In de afgelopen jaren is AI steeds meer geïntegreerd in kwalitatief onderzoek. Enerzijds kan AI tijdrovende taken zoals gegevenscodering en sentimentanalyse automatiseren, waardoor onderzoekers tijd en moeite besparen. Anderzijds kan AI worden gebruikt om patronen en trends te ontdekken in grote en complexe datasets. Daardoor kunnen onderzoekers nieuwe inzichten en perspectieven krijgen.

Het doel van dit artikel is om de invloed van AI op kwalitatief onderzoek te onderzoeken. De nadruk zal liggen op de impact op gegevensverzameling en analyse. Het artikel verkent de voordelen en beperkingen van AI in kwalitatief onderzoek. Het geeft best practices voor de integratie in het onderzoeksproces.

II. De impact van AI op gegevensverzameling in kwalitatief onderzoek

Een van de belangrijkste gebieden waarop AI invloed heeft op kwalitatief onderzoek is het proces van gegevensverzameling. AI-tools en -technieken kunnen tijdrovende taken zoals gegevenscodering en sentimentanalyse automatiseren, waardoor onderzoekers tijd en moeite vrijmaken om zich op andere aspecten van het onderzoek te richten. AI-algoritmen kunnen bijvoorbeeld worden getraind om specifieke thema’s en onderwerpen in interviewtranscripties te identificeren en te categoriseren, waardoor de tijd die nodig is om de gegevens handmatig te coderen en te analyseren, wordt teruggebracht. Evenzo kunnen AI-algoritmen worden gebruikt om het sentiment van geschreven tekst te analyseren, waardoor onderzoekers snel de attitudes en emoties kunnen beoordelen die deelnemers hebben geuit.

De automatisering van deze taken bespaart niet alleen tijd, maar zorgt ook voor een hogere mate van consistentie en nauwkeurigheid bij de gegevensanalyse. AI-algoritmen kunnen worden geprogrammeerd om specifieke coderingsprotocollen te volgen, waardoor de kans op menselijke fouten of vooringenomenheid afneemt. Bovendien kunnen AI-algoritmen grote datasets veel sneller analyseren dan menselijke codeurs, waardoor onderzoekers patronen en inzichten kunnen ontdekken die bij handmatige analyse mogelijk zijn gemist.

III. De impact van AI op gegevensanalyse in kwalitatief onderzoek

Naast de impact op gegevensverzameling heeft AI ook een belangrijke impact op gegevensanalyse in kwalitatief onderzoek. AI-algoritmen kunnen worden gebruikt om patronen en trends in grote datasets bloot te leggen, waardoor onderzoekers nieuwe inzichten en perspectieven krijgen. AI-algoritmen kunnen bijvoorbeeld worden getraind om relaties tussen variabelen vast te stellen, zoals de impact van een specifieke sociale kwestie op de houding en het gedrag van deelnemers.

Het gebruik van AI bij gegevensanalyse kan het proces ook efficiënter en effectiever maken. AI-algoritmen kunnen grote datasets veel sneller analyseren dan menselijke codeurs, waardoor onderzoekers resultaten krijgen in een fractie van de tijd die het zou kosten om de gegevens handmatig te analyseren. Bovendien kunnen AI-algoritmen relaties en patronen in de gegevens identificeren die voor menselijke codeurs misschien niet onmiddellijk duidelijk zijn, wat nieuwe inzichten en perspectieven op de gegevens oplevert.

Het is echter belangrijk op te merken dat AI moet worden gebruikt als aanvulling op menselijke analyse en niet als vervanging. AI-algoritmen zijn wellicht niet in staat de rijkdom en context van kwalitatieve gegevens volledig weer te geven en kunnen belangrijke nuances en subtiliteiten in de gegevens missen. Daarom is het cruciaal dat onderzoekers AI integreren in het data-analyseproces op een manier die de menselijke analyse aanvult en niet vervangt.

Concluderend kan worden gesteld dat de invloed van AI op kwalitatief onderzoek naar verwachting aanzienlijk zal zijn, zowel wat betreft de gegevensverzameling als de analyse. Hoewel AI het potentieel heeft om het vakgebied aanzienlijk te verbeteren, is het belangrijk dat onderzoekers het op een verantwoorde en ethische manier gebruiken, waarbij zij de voordelen en beperkingen van AI in het onderzoeksproces tegen elkaar afwegen.

IV. Beste praktijken voor het gebruik van AI in kwalitatief onderzoek

Gezien de potentiële voordelen en beperkingen van AI in kwalitatief onderzoek, is het belangrijk dat onderzoekers er op verantwoorde en ethische wijze gebruik van maken. Hieronder volgen enkele best practices voor het gebruik van AI in kwalitatief onderzoek:

A. AI integreren als aanvulling op menselijke analyse: AI moet worden gebruikt als aanvulling op menselijke analyse en niet als vervanging. Onderzoekers moeten overwegen AI te gebruiken om tijdrovende taken zoals gegevenscodering en sentimentanalyse te automatiseren, zodat er tijd vrijkomt om zich te richten op meer diepgaande analyses.

B. Ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met ethische overwegingen: Onderzoekers moeten rekening houden met de ethische implicaties van het gebruik van AI in onderzoek. Zij moeten bijvoorbeeld rekening houden met de privacy en vertrouwelijkheid van de gegevens van deelnemers en met de mogelijkheid dat AI-algoritmen het onderzoeksproces beïnvloeden.

C. De voordelen en beperkingen van AI in het onderzoeksproces tegen elkaar afwegen: Onderzoekers moeten zich bewust zijn van de voordelen en beperkingen van AI in het onderzoeksproces, en proberen deze tegen elkaar af te wegen op een manier die het beste past bij hun onderzoeksdoelen en -doelstellingen. Zij kunnen bijvoorbeeld overwegen AI te gebruiken voor bepaalde taken, zoals gegevenscodering, terwijl zij voor andere taken, zoals gegevensinterpretatie, vertrouwen op menselijke analyse.

Door deze beste praktijken te volgen, kunnen onderzoekers ervoor zorgen dat AI wordt gebruikt op een manier die de validiteit en betrouwbaarheid van hun onderzoek vergroot, terwijl ook rekening wordt gehouden met de ethische overwegingen die inherent zijn aan elke onderzoeksinspanning.

V. Toekomstige richtingen


Het gebruik van AI in kwalitatief onderzoek zal de komende jaren naar verwachting blijven toenemen, waarbij nieuwe technologieën en algoritmen worden ontwikkeld om aan de behoeften van onderzoekers te voldoen. Enkele van de toekomstige richtingen die waarschijnlijk naar voren zullen komen zijn:

A. Ontwikkeling van nieuwe AI-algoritmen: AI-algoritmen ontwikkelen zich voortdurend, en er zullen waarschijnlijk nieuwe algoritmen worden ontwikkeld die beter zijn afgestemd op de behoeften van kwalitatieve onderzoekers. Onderzoekers kunnen bijvoorbeeld algoritmen ontwikkelen die specifiek zijn ontworpen om de betekenis en context van kwalitatieve gegevens te analyseren, in plaats van alleen sentiment of trefwoorden.

B. Toegenomen gebruik van AI bij real-time gegevensverzameling: AI kan worden gebruikt om kwalitatieve gegevens in real-time te verzamelen, bijvoorbeeld door het analyseren van gegevens van sociale media of real-time chatgesprekken. Hierdoor zouden onderzoekers gegevens kunnen verzamelen en analyseren terwijl ze worden gegenereerd, wat een actueler en genuanceerder begrip van de gegevens oplevert.

C. Toegenomen gebruik van AI in intercultureel onderzoek: AI kan worden gebruikt om kwalitatieve gegevens uit meerdere culturen en talen te analyseren, waardoor onderzoekers een beter begrip kunnen krijgen van interculturele verschillen en overeenkomsten.

D. Toegenomen gebruik van AI bij de verspreiding van onderzoeksresultaten: AI kan worden gebruikt om onderzoeksresultaten op nieuwe en innovatieve manieren te presenteren, zoals via interactieve datavisualisaties of virtuele realiteitsomgevingen.

Dit zijn slechts enkele van de toekomstige richtingen die zich waarschijnlijk zullen aftekenen bij het gebruik van AI in kwalitatief onderzoek. Het vakgebied ontwikkelt zich snel en onderzoekers moeten bereid zijn nieuwe technologieën en benaderingen te omarmen zodra deze beschikbaar zijn.

VI Conclusie

De conclusie is dat de invloed van AI op kwalitatief onderzoek naar verwachting aanzienlijk zal zijn en het potentieel heeft om het vakgebied sterk te verbeteren. AI kan tijdrovende taken automatiseren, nieuwe inzichten verschaffen en onderzoekers helpen grote datasets te begrijpen. Het is echter belangrijk dat onderzoekers AI op een verantwoorde en ethische manier gebruiken, de voordelen en beperkingen ervan tegen elkaar afwegen en best practices voor het gebruik ervan volgen. In de toekomst zal kwalitatief onderzoek waarschijnlijk steeds meer gebruik gaan maken van AI, en onderzoekers moeten bereid zijn deze technologie te omarmen op een manier die de validiteit en betrouwbaarheid van hun onderzoek ten goede komt.

Daarnaast moeten onderzoekers zich bewust zijn van de toekomstige richtingen in het gebruik van AI in kwalitatief onderzoek, zoals de ontwikkeling van nieuwe algoritmen, meer gebruik bij real-time dataverzameling, intercultureel onderzoek en de verspreiding van onderzoeksresultaten. Het veld ontwikkelt zich voortdurend, en onderzoekers moeten bereid zijn nieuwe technologieën en benaderingen te omarmen zodra deze beschikbaar zijn.

Kortom, AI heeft het potentieel om het veld van kwalitatief onderzoek sterk te verbeteren, maar het is belangrijk dat onderzoekers het op een verantwoorde en ethische manier gebruiken, de voordelen en beperkingen ervan tegen elkaar afwegen en best practices voor het gebruik ervan volgen. In de toekomst zal het gebruik van AI waarschijnlijk toenemen, en onderzoekers moeten bereid zijn deze technologie te omarmen op een manier die leidt tot nieuwe inzichten en perspectieven in kwalitatief onderzoek.

VII. Referenties

  • Hesse-Biber, S. N., & Leavy, P. (2011). Handbook of emergent methods. Guilford Press.
  • Kelle, U. (2000). Computerondersteunde kwalitatieve gegevensanalyse. Handboek kwalitatief onderzoek, 2, 869-892.
  • Wang, Q. (2017). Natuurlijke taalverwerking en computationele taalkunde: Een inleiding. Springer.
  • Brinkman, S., Koster, M., & Kolfschoten, G. L. (2010). Kwalitatieve data-analyse met Nvivo. Sage.
  • Saldaña, J. (2016). De codeerhandleiding voor kwalitatieve onderzoekers. Sage.
  • Hjarvard, S. (2017). De mediatisering van communicatie. Routledge.
  • Wejnert, B. (2002). Het integreren van diverse bronnen van kwalitatieve data. Veldmethoden, 14(3), 285-309.

Kwalitatief onderzoek en corona

Vanaf 23 maart 2022 zijn de corona maatregelen in Nederland opgeheven. Offline onderzoek is daarom weer goed mogelijk. Online kwalitatief onderzoek als alternatief is helemaal niet nieuw en zal belangrijk blijven en het is wel goed op een rijtje te zetten wat de mogelijkheden zijn:

Synchroon of a-synchroon kwalitatief onderzoek

Als je gebruik maakt van online kwalitatief onderzoek is de eerste keuze die voor synchrone of asynchrone aanpak. Bij synchroon onderzoek is er sprake van live communicatie met de respondenten via een video, audio of chat verbinding. Bij asynchroon onderzoek heeft de respondent de gelegenheid op eigen tijd en tempo vragen te beantwoorden of te reageren op de respons van andere deelnemers of de moderator door middel van een community. In alle gevallen kan de opdrachtgever het veldwerk meebeleven en input leveren.

Mogelijkheden bij online kwalitatief onderzoek

Het tonen van concepten in de vorm van afbeeldingen, video of audio is geen enkel probleem bij online kwalitatief onderzoek. Bij het doen van live onlinefocusgroepen is het wel aan te raden die wat kleiner dan normaal te organiseren zodat iedereen voldoende aan het woord kan komen (bijvoorbeeld n=5). Bij een online community kunnen juist wat meer mensen meedoen (20-30 respondenten).

Het opsplitsen in kleinere groepen om een opdracht uit te werken (breakout rooms) kan ook in een online omgeving. Zo kan je een gedeelte plenair doen en een gedeelte in groepen. En ook kan dit meermalen tijdens één bijeenkomst waarbij je plenair uitwisselt hoe het ging in de groepen. Vervolgens kan je een nieuwe ronde starten.

Opname van video en audio en meekijken behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast is ook simultaan vertaling mogelijk.

Online kwalitatieve onderzoek tools

Qua online tools zijn er meerdere mogelijkheden zoals ZOOM of Skype en specifieke tools die wij op projectbasis inhuren om online onderzoek te doen. Deze online tools zijn specifiek ontworpen voor kwalitatief onderzoek en bieden aanvullende mogelijkheden zoals het invoegen van gerandomiseerde polls, beoordelen van statements, heatmap analyses, analyseren van subgroepen en mogelijkheden voor de moderators zoals scores voor meer inzicht in de bijdragen van de respondenten. Wij adviseren graag wat voor uw situatie een goede aanpak is.

Vulnerability Ted talk

Een vulnerability Ted talk over onderzoek naar kwetsbaarheid, moed, schaamte en wat deze betekenen voor authenticiteit, creativiteit en innovatie is al meer dan 43 miljoen keer bekeken. Brené Brown is research professor aan de Universiteit van Houston en heeft gedurende 10 jaar onderzoek gedaan naar de wijze waarop we betrokken zijn bij anderen. Ze illustreert haar bevindingen met een relaas over haar persoonlijke ontwikkeling als onderzoeker op een wijze die je soms een wat ongemakkelijk gevoel geeft . Ze vertelt dat ze als onderzoeker opgeleid is de werkelijkheid te controleren en te voorspellen en leert door middel van haar onderzoek dat de mensen die het best tot verbondenheid in staat zijn die controle juist loslaten en onzekerheid  toelaten. Dat leidt tot een persoonlijke crisis en een crisis als onderzoeker waarvan ze met veel humor verslag doet.

Lees verder “Vulnerability Ted talk”

Privacy en onderzoek

privacy

Afgelopen jaar is er veel gepubliceerd in de media over privacy: niet in de laatste plaats omdat sociale media apps vaak meer prijsgeven over de identiteit dan bekend. Daarnaast is het opvallend hoe de beleving van privacy veranderd is. Zo weten de meeste mensen wel dat apps op je smartphone soms meer van je vragen dan nodig is voor de functionaliteit. Bij installatie van een app moet je machtigingen goedkeuren die de app toegang verlenen tot bijvoorbeeld je locatie, je identiteit of zelfs je adresboek. Veel mensen geven deze machtiging zonder er al te veel bij na te denken.

Lees verder “Privacy en onderzoek”

Online kwalitatieve onderzoek tools

Bij de online kwalitatieve onderzoek tools die je kan inzetten bij online kwalitatief onderzoek is veel meer mogelijk dan gebruikelijk in een enquête of op een social forum. Je kan tijdens een online onderzoek op een platform verschillende instrumenten in combinatie inzetten die elkaar aanvullen zoals bij gebruik van een gesloten online omgeving. Respondenten kunnen in hun eigen omgeving voorbeelden aandragen en soms zelfs voorwerpen laten zien die thuis voorhanden zijn:

Lees verder “Online kwalitatieve onderzoek tools”

Storytelling onderzoek

Storytelling heeft bij kwalitatief onderzoek altijd een belangrijke rol gespeeld. We zien dat verhalen belangrijk zijn om een boodschap te dragen en andersom reflecteren individuen of groepen een ervaring door middel van een verhaal. Bij gebruik van de storytelling methode kunnen ruwe verhalen gebruikt worden om tot betere besluiten te komen. Daarbij zijn ervaringen, overtuigingen, gevoelens en gezichtspunten van de deelnemers uitgangspunt. Bewijzen, argumenten, ‘de waarheid’ spelen mogelijk in een later stadium een rol maar staan niet centraal. Belangrijk zijn de ruwe verhalen, verschillende gezichtspunten en de interpretatie door de verhalenvertellers zelf.  

storytelling
Lees verder “Storytelling onderzoek”

Mobiel kwalitatief onderzoek

Een interview kan soms minder inzicht verschaffen dan een mobiel kwalitatief onderzoek waarbij de respondent met behulp van een smartphone taken uitvoert en op foto of video vastlegt  (‘vlogt’).  Veel platforms voor kwalitatief onderzoek hebben de beschikking over een app waarmee  de respondent of in een winkel of in huis dingen demonstreert (bijvoorbeeld welke schoenen en sneakers men wanneer gebruikt en waarom).

Lees verder “Mobiel kwalitatief onderzoek”