Design Thinking en kwalitatief onderzoek

Inleiding design thinking

Design Thinking (DT) is een iteratief proces dat ontwerpers gebruiken om ontwerpoplossingen voor problemen te genereren. Het is een aanpak voor probleemoplossing die empathie, samenwerking, experimenteren en creativiteit combineert. Het meest essentiële aspect van design thinking is de aanpak die de mens centraal stelt voor wie de oplossing wordt ontworpen. Design Council ontwikkelde het proces in 2004. De belangrijkste principes van design thinking omvatten:

Empathie: het begrijpen en inleven in de mensen die de oplossing zullen gebruiken

Definiëren: het probleem duidelijk definiëren, op een manier die zinvol en bruikbaar is.

Ideegeneratie: een breed scala aan ideeën genereren, zonder oordeel of kritiek. Deze fase verkent en creëert zoveel mogelijk ideeën/oplossingen voor de ontwerpuitdaging. Het doel is om potentiële winnaars te spotten, die vervolgens kunnen worden ontwikkeld tot een prototype.

Prototyping: concepten ontwikkelen om feedback te krijgen en aannames te testen. Hier worden de beste ideeën omgezet in prototypes. Het kan bijvoorbeeld gaan om ruwe schetsen of 3D-modellen en video’s.

Testen: experimenteren en testen van prototypes met de doelgroep om te leren en verfijnen. Testen kan worden herhaald totdat men er van overtuigd is dat het prototype het probleem oplost.

Visualisatie design thinking

Tijdens dit proces moeten ontwerpers een open geest hebben en bereid zijn om op basis van de verkregen inzichten de oplossing aan te passen. Door voortdurend in gesprek te blijven met de mensen die de oplossing zullen gebruiken, helpt design thinking ervoor te zorgen dat het eindproduct aan hun behoeften en voorkeuren voldoet. Het Design Thinking concept is gevisualiseerd als twee dubbele diamanten waarbij je van links naar rechts eerst het probleem onderzoekt door je zo breed mogelijk te oriënteren en vervolgens uitzoekt op welke gebied je je gaat focussen. Vervolgens ontwikkel je zoveel mogelijk oplossingen en trechtert deze naar één of enkele oplossingen die kunnen werken. Het proces kan je omschrijven als “discover, define, develop en deliver”. Of anders gezegd … “ontdekken, definiëren, ontwikkelen en opleveren”.

Kwalitatief onderzoek en design thinking

Kwalitatief onderzoek kan een belangrijke rol spelen bij design thinking, omdat het ontwerpers helpt de behoeften, verlangens en gedragingen van de mensen voor wie zij ontwerpen beter te begrijpen. Het is een onderzoeksmethode die de nadruk legt op interpretatie en begrip van menselijke ervaringen en motivaties.

In de context van design thinking kunnen kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals interviews, focusgroepen en brainstorm sessies worden gebruikt om inzicht te krijgen in de behoeften, verwachtingen en gedragingen van de gebruikers. Door naar gebruikers te luisteren kunnen ontwerpers pijnpunten en onvervulde behoeften identificeren, die het ontwerpen en ontwikkelen  van oplossingen kunnen ondersteunen.

Een ontwerper die design thinking gebruikt om een nieuwe app te ontwikkelen, kan bijvoorbeeld gebruikersinterviews houden en mensen observeren die vergelijkbare apps gebruiken om hun behoeften en voorkeuren te begrijpen. Ze zouden ook focusgroepen kunnen houden om feedback te verzamelen over verschillende ontwerpideeën en prototypes.

Kwalitatief onderzoek kan ontwerpers helpen hun aannames ter discussie te stellen. Door actief te luisteren naar en in gesprek te gaan met gebruikers, kunnen ontwerpers een dieper inzicht krijgen in hun perspectief en voorkomen dat ze aannames doen op basis van hun eigen ervaringen of oordelen.

Kwalitatief onderzoek aanpak bij design thinking

Een aanpak voor design thinking die kwalitatief onderzoek gebruikt zou er als volgt uit kunnen zien:

  • Definieer de onderzoeksvraag: Begin met het definiëren van de onderzoeksvraag die u wilt beantwoorden. Deze vraag moet gericht zijn op het begrijpen van de behoeften, gedragingen en voorkeuren van de mensen voor wie u ontwerpt of communicatie ontwikkelt. Een mogelijke aanpak is eerst na te denken over de persona (karakter of rol van de gebruiker of afnemer). Kijk naar de stap of actie in de klantreis. Breng in kaart welk doel en welk obstakel of probleem een rol spelen. Dit kan resulteren in een probleemstelling die je formuleert als … “Hoe kunnen we … … …?”. Voorbeeld: “Hoe kunnen we ouderen die alleen wonen helpen verbonden te zijn?”.
  • Identificeer de deelnemers: Bepaal met welke deelnemers je moet praten om je onderzoeksvraag te beantwoorden. Deze deelnemers moeten representatief zijn voor de gebruikersgroep waarvoor u ontwerpt of communicatie ontwikkelt. Het kunnen ook mensen zijn die soortgelijke producten of diensten hebben gebruikt. Ook kan je denken aan een groep specialisten (ieder op hun eigen vakgebied) die elkaar aanvullen.
  • Kies een onderzoek methode die geschikt is voor uw onderzoeksvraag én selecteer deelnemers. Kwalitatieve onderzoeksmethoden die gebruikt kunnen worden zijn diepte-interviews, focusgroepen en brainstormsessies. Dit kan zowel online als offline.
  • Voer het onderzoek uit.  Als u interviews gebruikt, ontwikkel dan een interview leidraad met open vragen die de deelnemers in staat stellen hun ervaringen en perspectieven te delen. Als u focusgroepen gebruikt, stel dan een leidraad op die groepsdiscussies en het delen van ideeën mogelijk maakt. Als u gebruik maakt van brainstormsessies, kies dan een werkvorm die zoveel mogelijk ruimte laat aan groepsdynamiek en persoonlijke inbreng. Er zijn zeer veel werkvormen in te zetten. Aan het slot van de sessies kan je steeds vragen welke oplossingen het meest kansrijk zijn om verder te ontwikkelen.
  • Analyseer de gegevens: analyseer de verzamelde gegevens van de interviews, focusgroepen, brainstormsessies of observaties. Identificeer de belangrijkste thema’s en patronen die uit de gegevens naar voren zijn gekomen, en gebruik deze om inzichten te genereren in de behoeften, wensen en gedragingen van de mensen voor wie u ontwerpt.
  • Idee en prototype: Gebruik de inzichten uit het kwalitatieve onderzoek om de prototypefasen van het design thinking proces te ondersteunen. Genereer een reeks ideeën en prototypes die inspelen op de behoeften en voorkeuren van de mensen voor wie u ontwerpt.
  • Testen: Test de prototypes met gebruikers en gebruik de feedback om het ontwerp iteratief (d.w.z. door een proces van herhaling) te wijzigen. Blijf tijdens het ontwerpproces in gesprek met gebruikers en gebruik de inzichten uit kwalitatief onderzoek om het ontwerp te valideren en te verfijnen.

Tot Slot

Dit plan van aanpak voor kwalitatief onderzoek biedt een structuur om de behoeften en voorkeuren te begrijpen van de mensen voor wie u ontwerpt. Mocht u informatie willen hebben hoe dat voor uw project zou kunnen werken neem dan contact op.