Interviews kwalitatief onderzoek

Individuele kwalitatieve interviews vinden plaats met respondenten aan de hand van een leidraad met vraagpunten. Kwalitatieve interviews hebben mede als doel het ‘waarom’ achter opvattingen en inzichten van de respondent te achterhalen. En misschien is ‘waarom’ dan nog wat te rationeel geformuleerd. Het aantal diepte-interviews is beperkt (vaak circa 20) maar daar staat tegenover dat de gedachten vorming van de respondent vrij plaats vindt en zo min mogelijk gestuurd wordt door de interviewer.

Open interview

Er is geen sprake van interactie zoals in de focus groep maar de neutraliteit van de interviewer zou moeten waarborgen dat de respondent zich vrij voelt om de eigen gedachtegang te volgen. De interviews vergen wat meer tijd en liefst wordt dit per interview afgestemd op de inbreng van de respondent. Er kunnen zijpaden in het gesprek gevolgd worden. Het is van groot belang dat de interviewer kennis heeft van vraagtechnieken zodat de uitkomsten zo min mogelijk gekleurd worden door de wijze waarop de vragen geformuleerd zijn. Daarnaast is het van belang dat de interviewer kennis heeft van de achtergrond en doelstelling van het onderzoek zodat de juiste vragen aan de orde komen. Dat interviewer en onderzoeker dezelfde persoon zijn lijkt ons daarom vanzelfsprekend en een meerwaarde vormen.

Diepte interviews: technieken

De technieken die bij diepte interviews gebruikt worden zijn veelal ontleend aan de pychologie. Wij bespreken er een aantal onder de algemene noemer methoden van kwalitatief onderzoek en kijk ook eens bij tips voor kwalitatief onderzoek.

grachtenpanden amsterdam canal houses

Veldwerk kwalitatief onderzoek

In de meeste gevallen is het mogelijk dat de opdrachtgever meekijkt in een belendende ruimte. Andere mogelijkheden zijn:

  • Opname op DVD en/of MP3
  • Simultaan vertaling (bij internationaal onderzoek)
  • De analyse en de rapportage
  • Locatie: We maken in de meeste gevallen gebruik van externe faciliteiten die zeer goed geoutilleerd zijn voor kwalitatief onderzoek. Maar soms is onderzoek op de werkplek of juist in de woonomgeving een aanpak die beter werkt.