Delphi Methode kwalitatief onderzoek

Athina Pronaia Sanctuary at Delphi by Luarvick

De kern van de Delphi Methode is dat na de eerste fase van het onderzoek terugkoppeling plaatsvindt van de bevindingen naar de respondenten. Vervolgens vindt er, op basis van deze terugkoppeling, een tweede onderzoekstraject plaats (en eventueel een derde) op basis waarvan men tracht te komen tot een grote mate van consensus ten aanzien van een bepaalde vraagstelling. De Delphi methode wordt vaak gehanteerd bij diepteinterviews met experts uit verschillende disciplines over een onderwerp waar men allen zijdelings mee te maken heeft. Traditioneel is de methode veel gebruikt voor ’toekomstonderzoek’. Recentere toepassingen zijn echter zeker niet alleen op de toekomst gericht.

Delphi methode voorbeeld

De Delphi methode wordt bijvoorbeeld gehanteerd door verzekeringsmaatschappijen om risico-inschattingen te maken.
Het is ook goed mogelijk deze methode online te gebruiken. Bijvoorbeeld door een groep op een Bulletin Board bijdragen te laten plaatsen over een onderwerp. Een gespreksleider zorgt er voor dat samenvattingen gemaakt worden en de discussie in voornoemde fasen gedurende een aantal dagen of zelfs weken plaats vindt. Voordeel is dat de discussie zo gevoerd wordt op het moment en de plek dat het participanten goed uitkomt.

Zie ook: Methoden, scriptiebegeleiding Amsterdam