Community Platform kiezen: onderzoek

community

Bij het kiezen van een community platform spelen vele factoren een rol. Wil je het platform zelf hosten of bij een provider die het onderhoud en voor je verzorgt of mag het onderdeel zijn van een bredere social community zoals Linkedin? Wat is het doel van het platform? Waarom zou de eindgebruiker je platform gebruiken? Is het een intern of extern community platform, open of gesloten, tijdelijk of van onbeperkte duur, gericht op je klanten of gericht op iedereen? Gericht op promotie, support, voorlichting, onderlinge communicatie of gericht op onderzoek (of een combinatie)? Wat is je budget? Welke functionaliteit moet beschikbaar zijn op het community platform? Moet deze ook mobiel toegankelijk zijn via een smartphone app?  Heeft het een responsive design (dat wil zeggen een webdesign dat zich makkelijk aan iedere schermgrootte aanpast)? Wil je een ‘doe-het-zelf’ platform dat je (met behulp van ontwikkelaars) verder zelf uitbouwt of uitgebreide support en een community platform van gebruikers die samen het platform verder brengen?

Lees “Community Platform kiezen: onderzoek” verder

Evaluatie onderzoek programma

evaluatieDe planning van een evaluatie onderzoek begint al bij de start van de ontwikkeling van een voorstel voor een programma of interventie.  Zodoende is duidelijk aan welke eisen het programma en de evaluatie moeten voldoen en wat de relatie tussen beide is.  Achteraf een evaluatie instrument ontwikkelen kan er toe leiden dat de data niet of onvoldoende voorhanden zijn. Uiteraard is het daarbij van belang vroegtijdig de doelstellingen en gewenste resultaten van een programma of interventie te formuleren. Alleen op die wijze kunnen verantwoord conclusies getrokken worden na afloop van het project. Het is belangrijk voor een evaluatie onderzoek dat ontwerp van het project, het formuleren van doelstellingen en het ontwerp van een evaluatie tool niet los van elkaar gezien kunnen worden. Lees “Evaluatie onderzoek programma” verder

Trends kwalitatief onderzoek

trendsTrends kwalitatief onderzoek:  Jim White wijst in een blog op een aantal interessante ontwikkelingen. Klanten willen zich meer in de wereld van hun afnemers begeven. Louter observeren is niet meer voldoende.  Voorbeeld is co-creatie waarbij klant en afnemer samenwerken. Consumenten worden als gesprekspartner benadert en minder als object van onderzoek. Op deze manier ontstaat diepgaander contact dat meerwaarde oplevert.
Lees “Trends kwalitatief onderzoek” verder

Concept test kwalitatief onderzoek

concept test

Aanleiding voor een concept test: de opdrachtgever heeft een communicatiestrategie ontwikkeld en dat levert een concrete propositie op  die aan de doelgroep gecommuniceerd gaat worden door een creatief concept te ontwikkelen. De creatieve vertaalslag resulteert in een communicatie uiting die moet passen bij het merk en de doelgroep. En uiteraard vooral bij de propositie: de belofte die men wil overbrengen.

Lees “Concept test kwalitatief onderzoek” verder

Gamification onderzoek aanpak

gamification

Kwalitatief onderzoek gebruikt vaak spelelementen om respondenten bij het onderzoek onderwerp te betrekken. Bij gamification onderzoek staat voorop dat je het plezier en de opbrengst van het onderzoeksproces wil verhogen door de inbreng van spel elementen.  Zo kan je bijvoorbeeld een groep in 2 sub-groepjes opsplitsen en aan elkaar laten presenteren volgens bepaalde spelregels om de opbrengst van een groepsinspanning te verhogen. Vaak merk je aan de reacties dat dit voor respondenten een extra stimulans is. Men wil het beste idee presenteren en niet onderdoen voor de andere groep. Veel gebruikte spel elementen zijn:

Lees “Gamification onderzoek aanpak” verder

Betrouwbaarheid kwalitatief onderzoek

betrouwbaarheid

Over betrouwbaarheid van kwalitatief onderzoek wordt vaak in termen gesproken die uit de statistiek afkomstig zijn. Dat er desondanks – ook bij grote steekproeven die representatief zijn – uitkomsten mogelijk zijn die onjuist lijken is niet verwonderlijk. Hoe vaak doen wij mee aan een onderzoek waarbij de vragen niet allemaal even relevant lijken?

Lees “Betrouwbaarheid kwalitatief onderzoek” verder

Persona kwalitatief onderzoek

persona

Dat mensen online een andere identiteit aannemen dan offline komt aan de orde in het artikel van Edward Appleton “Can online Qualitative Research be potentially misleading?”.  Hij verwijst naar een onderzoek waarin respondenten online hun mening sterk aanzetten  en een andere identiteit lijken te bezitten. Per online kanaal kan het aannemen van een identiteit verschillen, zo geeft hij aan. Bij de praktische implicaties wijst hij op de voorzichtigheid die daarom geboden is bij online onderzoek. Opvallend genoeg wijst hij niet op de voorzichtigheid die geboden is bij offline onderzoek waarmee hij lijkt te suggereren dat de offline benadering waarachtiger data oplevert.  Dat is een mening die hij met name onderbouwt door te wijzen op hetgeen bij online onderzoek niet zichtbaar is:  lichaamstaal, gezichtuitdrukking en intonatie.  Volgens Appleton is offline onderzoek om deze redenen diepgaander en hij wijst er op dat subtiele tekst interpretatie van groot belang  is bij online onderzoek om de nuances naar boven te krijgen. Maar om praktische redenen geeft hij de voorkeur aan een benadering waarin offline en online gecombineerd wordt.

Lees “Persona kwalitatief onderzoek” verder

Voorspellen wat de consument gaat doen

Athina Pronaia Sanctuary at Delphi by Luarvick

 Itamar Simonson en Emanuel Rosen schrijven in het artikel “Market research can no longer predict what consumers will like” over de mate waarin marktonderzoek kan voorspellen wat de consument gaat doen. De titel van het artikel is prikkelend en blijkt vooral betrekking te hebben op sterk vernieuwende producten waarbij de consument nog geen referentiekader heeft. Als voorbeeld noemt men een onderzoek uit 2007 onder 10.000 mensen wereldwijd dat voor een product als de smartphone met name succes voorspelde in landen met een relatief arme bevolking. Een mobiele telefoon die zowel camera is als muziekspeler bleek volgens het onderzoek minder gewaardeerd in rijkere landen. Het deed mij denken aan een filmpje uit 1998 van Frans Bromet waarin consumenten op straat geïnterviewd  worden over mobiele telefonie en overwegend uitspreken geen behoefte te hebben aan een dergelijke telefoon. Het illustreert heel goed hoe moeilijk het is te voorspellen wat de consument gaat doen.

Lees “Voorspellen wat de consument gaat doen” verder

QDA – Kwalitatieve Data Analyse

data analyse

Kwalitatieve data analyse en in het bijzonder het softwarematig analyseren van tekst ten behoeve van inzicht in kwalitatieve data krijgt steeds meer mogelijkheden. Veel benaderingen gaan uit van het coderen van trefwoorden of tekstfragmenten in teksten die ingedeeld worden in categorieën of thema’s die de onderzoeker wil analyseren. Maar ook het tellen van woorden en hoe vaak deze in tekst(en) voorkomen kan  een eerste inzicht verschaffen in het belang van onderwerpen in een bepaald kader. Bijvoorbeeld als je de partijprogramma’s van verschillende politieke partijen wil vergelijken. Of de open antwoorden van duizenden respondenten wil samenvatten. Zelfs de context van de woorden kunnen in de analyse betrokken worden. En ook kan men kijken welke woorden vaak in elkaars nabijheid gebruikt worden. Veel gebruikte software pakketten zijn NVivo, ATLAS.ti en QDA miner.  In Nederland kennen we Kwalitan.

Lees “QDA – Kwalitatieve Data Analyse” verder