Deskresearch onderzoek

deskresearch onderzoek

Deskresearch onderzoek vindt plaats met bestaande interne en externe bronnen die beschikbaar zijn of aangeschaft kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan het zoeken naar rapportages van vergelijkbaar onderzoek als nog plaats gaat vinden maar bijvoorbeeld ook aan een inventarisatie van de beschikbare kennis uit verschillende secundaire bronnen om vast te stellen waar de lacunes of juist de gemeenschappelijke leerpunten zitten. Als vergelijkbaar onderzoek eerder is uitgevoerd kunnen de vragenlijst en de uitkomsten en conclusies uit dit onderzoek belangrijke gegevens opleveren voor het vervolgonderzoek. Meestal zijn de marktomstandigheden, producten, diensten en de opvattingen van de cliënt in de loop der tijd gewijzigd waardoor je nieuw onderzoek moet doen. Maar uitkomsten van eerder onderzoek kunnen wel punten opleveren die je kan meenemen in vervolgonderzoek. Daarnaast kan je ook geïnteresseerd zijn in specifieke thema’s uit eerder onderzoek. Bijvoorbeeld … “wat vinden onze cliënten van belang bij de evaluatie van onze dienstverlening”.

Deskresearch openbare bronnen

Onderzoek is in veel gevallen niet of maar ten dele openbaar. Een bedrijf kan er voor kiezen om een gedeelte van de uitkomsten om publiciteitsredenen openbaar te maken maar concurrentie-gevoelige informatie zal men niet snel openbaar maken. En informatie die de reputatie van het bedrijf kan schaden ook niet. De overheid en door overheid gefinancierd onderzoek is vaak wel openbaar door de wet openbaarheid bestuur. Er is veel discussie over de toegankelijkheid van informatie die (gedeeltelijk) met belastinggeld gefinancierd is als daar grote belangen mee gemoeid zijn. Denk aan informatie die de gezondheid van burgers betreft.

Deskresearch onderzoek marktverkenning

Als een buitenlandse onderneming de Nederlandse markt betreedt is het belangrijk dat hij kennis vergaart over de markt en een deskresearch onderzoek is dan het aangewezen middel. Deskresearch onderzoek vragen zijn dan bijvoorbeeld: hoe groot is de bestaande markt voor mijn product, wat zijn de belangrijkste aanbieders, welk marktaandeel hebben deze aanbieders, waarop onderscheiden ze zich van elkaar, hoe benaderen ze de markt? Vaak wil men nog veel meer weten en roept ieder antwoord nieuwe vragen op maar de bronnen moeten wel openbaar en beschikbaar zijn.

Deskresearch onderzoek best practices

Een deskresearch onderzoek om te inventariseren wat de meest effectieve manier is om het ziekteverzuim terug te dringen is een voorbeeld van een onderzoek met bestaande (secundaire) bronnen. Dit kan dienen om de eigen praktijk te evalueren of de aanleiding zijn voor een onderzoek met nieuwe (primaire) bronnen. Je zou dit kunnen doen door de maatregelen van bedrijven of instellingen in een sector te inventariseren en te evalueren. Op basis van de uitkomsten kan het beleid effectiever worden.