Gamification onderzoek aanpak

gamification

Kwalitatief onderzoek gebruikt vaak spelelementen om respondenten bij het onderzoek onderwerp te betrekken. Bij gamification onderzoek staat voorop dat je het plezier en de opbrengst van het onderzoeksproces wil verhogen door de inbreng van spel elementen.  Zo kan je bijvoorbeeld een groep in 2 sub-groepjes opsplitsen en aan elkaar laten presenteren volgens bepaalde spelregels om de opbrengst van een groepsinspanning te verhogen. Vaak merk je aan de reacties dat dit voor respondenten een extra stimulans is. Men wil het beste idee presenteren en niet onderdoen voor de andere groep. Veel gebruikte spel elementen zijn:

  • Kaartjes met idee omschrijvingen of merken laten indelen in groepjes op een manier die logisch is voor de respondenten: hierbij is met name de argumentering interessant voor de analyse.  Deze aanpak werkt ook met oplossingen voor een probleem die je op deze wijze kan laten indelen.
  • 100 punten laten verdelen over een aantal ideeën die naar voren gebracht zijn om een indruk te krijgen van het potentiële belang van de concepten.
  • In opeenvolgende rondes steeds iets laten toevoegen aan een gedachten ontwikkeling totdat er geen nieuwe punten meer opkomen. Hierbij spelregels geven die de ideegeneratie stimuleren.
  • Mogelijkheden laten verzinnen om een bekend probleem te verergeren:  dit kan een invalshoek zijn om uiteindelijk tot nieuwe oplossingen te komen. Een andere manier om dit te doen:  een bekend probleem in een andere setting situeren om er anders naar te kijken.
  • Concrete opdrachten uitdelen en een tijdframe van bijvoorbeeld een half uur geven om deze te laten uitwerken in groepjes of tweetallen.
  • Eerst individueel een opdracht uit laten werken en daarna in de groep gezamenlijk tot een consensus proberen te komen.
  • Een aantal vertrouwde concepten voorleggen  en vragen zoveel mogelijk ideeën te ontwikkelen hoe deze te combineren zijn op een wijze die aansprekend is voor een zo breed mogelijk publiek. Bijvoorbeeld:  smartphone &  winkelketen.  Of:  fiets & museum.
  • Een probleem rond een bestaande formule of concept laten formuleren en dan opdracht geven in een workshop vorm zoveel mogelijk oplossingen te verzamelen bij andere deelnemers.

Bovenstaande spel elementen dienen in combinatie gebruikt te worden en op maat voor een specifieke onderzoeksvraag  geformuleerd. Over het algemeen moet het spel element heel eenvoudig zijn om makkelijk geïmplementeerd te kunnen worden. Het spel element moet niet domineren. Voor grotere groepen bestaan weer andere mogelijkheden. De bekendste is waarschijnlijk World Café. Hierbij vinden opeenvolgende gespreksrondes plaats in kleinere groepen en is het de bedoeling dat er een soort kruisbestuiving plaats vindt tussen tafels doordat de deelnemers rouleren. Bij iedere tafel staat een vraag centraal.

Auteur: Sjoerd Heskes

Met als achtergrond een studie politicologie en massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam is Sjoerd Heskes sinds 1993 zelfstandig werkzaam als kwalitatief onderzoeker. Hij is gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek door middel van onlineonderzoek, diepte-interviews en focusgroepen. En hij heeft ervaring als facilitator bij workshops, veranderingstrajecten en intern onderzoek bij bedrijven en instellingen.